Nhà thầu Điện Lạnh Công nghiệp Thái Ngọc Tuấn - Chuyên Lạnh Công Nghiệp - Kho Lạnh - Cấp Đông

|
Cụm máy nén Meluck
Meluck Condenser unit
Cụm máy nén Meluck Chiller
XJQ series Box type condensing units
XJW series Box type condensing units
Cụm máy nén Meluck
Cụm máy dạng khối LYJ
Cụm máy Crack HLG
SJZ series two-stage condensing units
Cụm máy Meluck JZB
Cụm máy nén Meluck FNS